Trioen gruppe 1, 2 og 3 

Her bor 21 borgere, som er opdelt i tre fysiske grupper. Borgernes lejligheder og fællesfaciliteter er indrettet med henblik på at tilgodese den enkeltes behov for hjælpemidler mm. Pædagogisk arbejdes der ud fra et helhedssyn i forhold til borgeren, hvor udgangspunktet er at tilgodese den enkeltes udvikling samt vedligeholdelse af funktioner og kompetencer. Der er til stadighed fokus på, at borgeren oplever indhold og livskvalitet i tilværelsen, uanset graden af fysisk/psykisk udviklingshæmning. Tre borgere er døvblindfødte.

Trioens borgergruppe er mangfoldig. Det aldersmæssige spænd er fra 18-71 år. Ligeledes er der funktions- og adfærdsmæssig spredning. Den pædagogiske tilgang til den enkelte borger er dermed forskellig. Det medfører, at medarbejderne skal kunne omstille sig og have et grundlæggende kendskab og kompetencer, der afspejler den nødvendige pædagogiske indsats. Gruppe 1 og Gruppe 2 skal have kompetencer i arbejdet med døvblinde. Medarbejderne i Gruppe 3 skal have kendskab til autisme. Alle medarbejdere skal have kompetencer og forforståelse i forhold til ”ældningsproblematikker”.

Uddannelsesprofil 

Alle medarbejderne undervises og modtager 2 - 4 dage årligt, faglig supervision i ” Applied Behavior Analysis” (Anvendt Adfærdsanalyse), som er en internationalt anerkendt og videnskabeligt velfunderet psykologisk teori, der lægger op til, ved positive anerkendende omgangsformer, at ændre ”problemskabende adfærd” til mere hensigtsmæssig adfærd. I tillæg hertil arbejdes der med afsæt i neuropædagogik og sanseintegration, og det tilstræbes, at alle medarbejdere inden for et år efter deres ansættelse, deltager i kurser i ovennævnte.

Tre borgere er døvblindfødte. Medarbejdere i Gruppe 1 og Gruppe 2 modtager vejledning fra VISO-konsulenter med speciale i mennesker med medfødt døvblindhed. Omfanget varierer, men der gives typisk 2 dages vejledning om året til begge grupper. Derudover ydes der ”direkte vejledning”, hvor VISO-konsulenter deltager i beboerens hverdag og giver medarbejdergruppen faglig sparring.