Bostøtte

Bostøtte efter SEL § 85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte i egen bolig samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme yder støtte og rådgivning til mennesker med psykiske problematikker, ADHD, autismespektrum-forstyrrelser eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem.

Formålet med bostøtten er

gennem et socialpædagogisk forløb at:

  • Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
  • Tilbyde støtte til en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • Tilgodese behov, der følger af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Almene serviceydelser kan fx omhandle emner som hverdagsliv, beskæftigelse, fritid, socialt samvær, struktur, økonomi, indkøb og bolig.

Ydermere er formålet med hjælpen at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.